Zmena klímy a turizmus v Slovenskom raji

Téma zmeny klímy neobchádza ani turistické destinácie na Slovensku a svoje o nej vedia aj v Slovenskom raji. Preto Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš spojila svoje sily s Karpatským rozvojovým inštitútom Košice s cieľom zmapovať situáciu v našej destinácii práve s ohľadom na zmenu klímy. 

Výsledkom spoločného snaženia sa stal projekt s názvom "Dopady zmeny klímy na turistickú destináciu Slovenský raj - ohrozenia a príležitosti pre pracovné miesta v cestovnom ruchu", (skrátene TURADAPT). Cieľom tohto na Slovensku doposiaľ ojedinelého projektu bolo zmapovať dopady zmeny klímy na turizmus a turistické produkty v Slovenskom raji a následne predstaviť možnosti zmierňovania s tým spojených negatívnych javov ako je znížená atraktivita prírodného prostredia, znížená návštevnosť destinácie a najmä ohrozenie pracovných miest v turistických službách a zároveň vyzdvihnúť nové príležitosti, ktoré so zmenou klímy prichádzajú. 

Štyri mesiace trvajúci projekt vyvrcholil záverečnou celoštátnou konferenciou v Hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi, ktorej sa zúčastnili odborníci z oblasti klimatológie, ochrany prírody, cestovného ruchu, ako aj zástupcovia miestnych samospráv a podnikateľských subjektov a spoločne si vymenili nadobudnuté skúsenosti a poznatky týkajúce sa tejto často prehliadanej témy.

Viac sa môžete dočítať na webovej stránke teraz.sk, kde bol o projekte publikovaný zaujímavý článok.

Celý projektový dokument "Analýza prioritnej súčasnej turistickej ponuky v NP Slovenský raj z pohľadu dopadov zmeny klímy na zamestnanosť v cestovnom ruchu" tu.

Dokument "Prípadová štúdia TURADAPT" tu.