Uvádzame regionálnu značku Spiš

Vážení partneri,

dovoľujeme si Vám predstaviť novinku v oblasti podpory tradičných výrobkov a služieb z regiónu Spiš – Regionálnu značku SPIŠ.

Pripravovaný projekt regionálnej značky si kladie za cieľ združiť producentov tradičných regionálnych výrobkov a poskytovateľov služieb typických pre región Spiš, systematicky zviditeľňovať a marketingovo podporovať ich výrobky a služby, ako aj uľahčovať ich distribúciu a predaj konečnému zákazníkovi. Regionálna značka Spiš nadväzuje na podobné etablované systémy regionálneho značenia v iných regiónoch Slovenska a Česka.

Regionálna značka dáva jej držiteľovi konkurenčnú výhodu, zdôrazňuje pridanú hodnotu ponúkaného výrobku alebo služby, odlišuje ich od iných necertifikovaných produktov a služieb. Regionálna značka je zárukou kvality a regionálneho pôvodu produktu. Každý certifikovaný výrobok alebo služba spĺňa kritéria kvality a regionálneho pôvodu stanovené certifikačnou komisiou.

Certifikovaný produkt sa vizuálne odlišuje od iných produktov vyobrazením loga značky na jeho obale (či priamo na výrobku). Záujemcami o certifikované produkty a služby sa stávajú nielen miestni obyvatelia regiónu, ale vo veľkej miere aj turisti, ktorí pri svojej návšteve chcú aj prostredníctvom nich bližšie, autentickejšie spoznať navštívenú destináciu.

V prípade záujmu o regionálnu značku vám nižšie ponúkame sériu najčastejšie kladených otázok a odpovedí, ktoré vám o projekte prezradia viac.


 • Čo je to systém regionálneho značenia?
  Systém regionálneho značenia je systém certifikácie kvality, ktorého poslaním je prispievať k udržateľnému rozvoju regiónu marketingovou podporou kvalitných regionálnych produktov a služieb, vrátane podpory ich predaja a prepájania produkčných systémov v regióne.

 • Kto je hlavným koordinátorom projektu Regionálnej značky Spiš?
  Hlavným koordinátorom a majiteľom značky Spiš je Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš. Na projekte spolu s ňou participuje OOCR Tatry – Spiš – Pieniny, OOCR Severný Spiš – Pieniny, Miestna akčná skupina (MAS) Miloj Spiš, o.z. , MAS LEV o.z. a ďalší partneri.

 • Aké územie pokrýva Regionálna značka Spiš / akí výrobcovia a poskytovatelia služieb sa môžu uchádzať o regionálnu značku vzhľadom na ich sídlo alebo miesto produkcie?
  Regionálna značka Spiš sieťuje producentov a poskytovateľov služieb prioritne na území miest a obcí, ktoré sú členmi OOCR Slovenský raj & Spiš, OOCR Tatry – Spiš – Pieniny, OOCR Severný Spiš – Pieniny, MAS Miloj Spiš o.z. a MAS LEV o.z., prípadne aj z ďalších miest a obcí kultúrno-historického regiónu Spiš, ktoré prejavia záujem o používanie značky.

 • Na aké produkty a služby sa vzťahuje používanie Regionálnej značky Spiš?
  Regionálna značka Spiš sa používa na poľnohospodárske a potravinárske produkty, remeselné a spotrebné výrobky, ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu, ktoré produkujú a poskytujú subjekty pôsobiace na území systému regionálneho značenia (v regióne Spiš) a ktoré spĺňajú stanovené požiadavky a kritéria kvality, jedinečnosti a regionálnej príslušnosti.

 • Aké výhody získavajú držitelia Regionálnej značky Spiš?
  Držitelia Regionálnej značky Spiš a ich certifikované produkty a služby získavajú od majiteľa značky a koordinátora systému (OOCR Slovenský raj & Spiš) v spolupráci s partnermi marketingovú podporu svojich výrobkov a služieb v online priestore (sociálne siete, webové stránky, online médiá), v masmédiách, formou tlačených propagačných materiálov – letákov, plagátov, brožúr distribuovaných jednak držiteľom regionálnej značky ako aj predajným miestam regionálnych produktov, formou prezentácie na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, na jarmokoch, trhoch ľudových remesiel a podujatiach regionálneho i nadregionálneho charakteru.

 • Aký je poplatok za používanie regionálnej značky?
  Počas prvého roku je používania regionálnej značky pre všetkých výrobcov, poskytovateľov služieb a ich výrobky / služby bezplatné, za každý ďalší rok používania regionálnej značky výrobca / poskytovateľ služby zaplatí majiteľovi značky (OOCR Slovenský raj&Spiš) poplatok za každý certifikovaný výrobok alebo službu, sumou na ktorej sa po roku dohodnú (poplatok bude symbolický 10 – 30 € podľa druhu výrobku, služby). Poskytovateľ bude dopredu upovedomený a musí s poplatkom súhlasiť. Tieto financie budú následne použité na prevádzku celého systému regionálneho značenia a s ním spojené marketingové aktivity.

 • Môžu sa o regionálnu značku uchádzať aj predajcovia regionálnych produktov / služieb?
  Áno, regionálnu značku môžu získať aj prevádzkovatelia predajných miest, ktorí sami regionálne produkty a služby neprodukujú, ale zabezpečujú ich predaj v špecializovaných predajniach / oddeleniach predajní alebo iným spôsobom prispievajú k podpore ich predaja.

Na spoluprácu hľadáme výrobcov remeselných a iných spotrebných výrobkov, umelcov, ktorí dokážu obohatiť našu ponuku typickými výrobkami zo Spiša.

Prihlásiť sa môžu aj producenti v poľnohospodárstve a potravinárstve, prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení, poskytovatelia iných doplnkových a zážitkových služieb v cestovnom ruchu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 846 506 alebo e-mailom na info@raj-spis.sk

Tešíme sa na spoluprácu s vami!


Zdroj: TV Reduta