Obnova Kúrie Zuzana v Markušovciach

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 2020 uspelo s projektom na rekonštrukciu historickej hospodárskej kúrie v areáli francúzskeho parku pri kaštieli a letohrádku Dardanely v Markušovciach. O projekte, jeho cieľoch a priebehu nám prezradila viac pani riaditeľka Múzea Spiša, Zuzana Krempaská.


„Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi sa svojím projektom Kúria Zuzana – zážitok v múzeu stalo prijímateľom grantu podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho mechanizmu, Štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Múzea Spiša. Spolu s partnermi projektu, ktorými sú OOCR Slovenský raj – Spiš, Stredná odborná škola drevárska v SNV a zahraničný partner spoločnosť Gagarin z Islandu, zrealizujú projekt do apríla 2024.

Všetci účastníci projektu spolupracujú s riadiacim orgánom, ktorým je MIRRaI (Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, ale s donorom z Nórska.

Zámerom a cieľom projektu je:

– záchrana Národnej kultúrnej pamiatky – Hospodárskej budovy pri kaštieli v Markušovciach, jej rekonštrukcia a uvedenie budovy do dobrého stavebno-technického stavu, čo je  podmienkou pre  realizáciu infraštruktúry v zmysle projektu;

– výsledkom rekonštrukcie bude polyfunkčný kultúrny objekt s variabilitou využitia priestorov pre návštevníkov a zamestnancov. Rekonštrukcia im zabezpečí komfort a európsky štandard. Zároveň umožní realizáciu plánovaných aktivít charakterizovaných v predkladanom projekte;

– nové expozície a programy poskytnú nový pohľad na múzeum a jeho využitie, nový spôsob vzdelávania a prezentácie zážitku. Využitie virtuálnej reality nám sprostredkuje personalizáciu  historickej zbierky. Historická postava vystúpi a stane sa rozprávačom. Nová forma prezentácie, ktorá napojí návštevníka na vlastné zážitky. Zapojením všetkých zmyslov – dobová hudba, odev, remeslo… – vrátime návštevníka v čase na pôvodnom mieste (autenticita).

Grant nám pomôže zhodnotiť potenciál celého areálu v Markušovciach a ponúknuť návštevníkom služby európskej úrovne. Projekt kúria Zuzana je prsteňom, ktorý spojí klenoty kaštieľ a letohrádok Dardanely s ich expozíciami, prinesie oživenie celého areálu a zvýšenie návštevnosti.

Dôležitým krokom je spolupráca s partnermi, zapojenie mladých ľudí, obyvateľov regiónu, marginalizovaných skupín tak, aby sa stali aktívnou súčasťou a tvorcami projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu.

Veríme, že sa nám spoločne podarí naplniť toto poslanie a že sa už v roku 2024 stretneme v rekonštruovanej Kúrii Zuzana, na prehliadke nových expozícií, v exkluzívnych priestoroch pre návštevníkov, kde im poskytneme služby, relax, zábavu, ale i vzdelávanie.“ 


Držíme projektu palce. Aktuálne informácie o napredovaní projektu, aktualizácie a fotografie o pokroku v implementácii projektových aktivít môžete nájsť na webovej stránke www.zazitokvmuzeu.sk.

Rovnako si môžete vypočuť záznam z úvodnej konferencie o histórii, súčasnosti a vízii historického areálu v Markušovciach:

– vrátane pridania log s hypertextovými odkazmi na web sídla (Granty EHP, Štátny rozpočet SR – slovenský znak, Múzeum Spiša v SNV, SOŠD a Gagarín) a verzie v anglickom jazyku.